نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
Electronic Properties of Various Graphene Quantum Dot Structures: an Ab Initio Study

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 213-220

مجید قندچی؛ غفار درویش؛ محمد کاظم مروج فرشی