نویسنده = ���������� ������������ ������������
روش کنترلی جدید با هدف بهینه‌سازی بازدهی مبدل نیم‌پل در تغییرات جریان بار

دوره 49، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 613-625

علیرضا رمضان قنبری؛ ابوالقاسم اسدالله راعی