نویسنده = حسینی، سید نقی
هماهنگی نگهداری واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1151-1163

سید نقی حسینی ایمنی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


زمان‌بندی تعمیرات واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی انرژی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1083-1094

سید نقی حسینی؛ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی