نویسنده = ������������������ �������������� ������
بازشناسی چهره با استفاده از آنالیز تفکیک خطی بر پایه موجک‌های هار و گابور و ماشین بردار پشتیبان

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1317-1327

صفر ایراندوست پاکچین؛ سعید مشگینی؛ سجاد نصیرزاده