نویسنده = ���������������� ������ �������� ������
Human Action Recognition Using Transfer Learning with Spatio-Temporal Templates

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 295-301

سعیده ذبحی؛ سید محمد تقی المدرسی؛ وحید ابوطالبی