نویسنده = ���������� �������������� ��������
بهره‌برداری بهینه خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع هوشمند

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 281-294

مهدی شفیعی؛ رضا قاضی؛ معین معینی اقطاعی