نویسنده = ���������������� ���������� ���������� ��������
زمان‌بندی منصفانه برای سرویس‌های IPTV در شبکه‌های اترنت غیرفعال نوری

دوره 48، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1765-1772

قادر مصطفائی؛ محمد بهدادفر؛ محمدرضا نوری‌فرد؛ محسن احمدزاده بلقان علیا