نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������
بررسی کیفیت سوپرگروه‌های تلگرام مبتنی بر آنالیز رفتار کاربران

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 955-962

سید علی هاشمی باجکانی؛ محمدعلی زارع