نویسنده = ������������ ��������
برنامه‌ریزی تأخیر برای بهبود میرایی نوسان توان در حضور تأخیرهای تصادفی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-8

رسول اصغری؛ بابک مظفری؛ تورج امرایی


برنامه‌ریزی تأخیری در کنترل TCSC برای بهبود میرایی نوسان توان

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 307-315

رسول اصغری؛ بابک مظفری؛ تورج امرایی؛ محمد صلای نادری