نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
طراحی شکل موج ارسالی رادار به منظور بالا بردن دقت تخمین تأخیر و فرکانس داپلر هدف با معیار CRB

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 51-58

ابراهیم باقری؛ محمدحسین کهایی؛ محمد جباریان؛ علی اصغر بهشتی شیرازی