نویسنده = �������� �������������� ��������������
کاهش شکاف معنایی در دسته‌بندی پرسش‌ها با بهره‌گیری از قوانین طبقه‌بندی

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 13-24

محمدعلی زارع چاهوکی؛ سیده زهرا آفتابی