نویسنده = ���������������� �������������� ��������
ارائه یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز اقتصادی برای خودترمیمی سیستم قدرت

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 303-314

حسین محمدزاده شورابه؛ علیرضا صفاریان؛ محمود جورابیان