نویسنده = ���������� ������������ ��������
تخمین پارامترهای کد کانولوشنال نرخ k/n در شرایط نویزی

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 247-258

احمد قلی زاده سوته؛ حسین خالقی بیزکی