نویسنده = ���������� �������������� ����������
شناسایی رادیوئی کاربران اولیه بر اساس سنجش فشرده مشارکتی

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1551-1561

شهریار شیروانی مقدم؛ راشین جلیلی دانالو