نویسنده = ���������� �������� ������������
تشخیص خودکار ندول‌های ریوی با استفاده از آنتروپی فازی-تیسالیس و ماشین بردار پشتیبان

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1757-1771

عاطفه قنبری؛ علی محمد لطیف؛ مهدی رضاییان؛ علیرضا شکیبا فرد