نویسنده = �������� ������������ ��������
تشخیص محل منابع فلیکر در شبکه‌های قدرت

دوره 47، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1701-1709

هادی مقدم بنائم؛ مرتضی فرسادی