نویسنده = ������������������� �������������� ����������
تخمین خودکار سن از روی تصویر چهره با تلفیق ویژگی‌های آماری و بافت

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 829-842

نصیبه اسدی‌پرور ماسوله؛ اسدالله شاه‌بهرامی