نویسنده = ������������������� �������������������������
پایدارسازی سیستم‌های سینگولار دارای تأخیر متغیر با زمان با درنظرگرفتن اشباع محرک

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 843-855

مریم‌السادات اسدی‌نیا؛ طاهره بینازاده