نویسنده = ����������������������� ������������ ��������
برنامه‌ریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال در حضور عدم‌قطعیت خودروهای برقی متصل به شبکه

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1251-1264

سعید نقدی‌زادگان جهرمی؛ علیرضا عسکرزاده؛ امیر عبداللهی