نویسنده = ���������������� ������������
بهبود دقت و پایداری RTDGPS با استفاده از مدل ترکیبی RNN و PSO

دوره 46، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 185-196

محمدحسین رفان؛ مهرنوش کمرزرین؛ عادل دمشقی