نویسنده = ������������ �������������� ������ �������� ����������
طراحی کنترل‌کننده ردیاب خروجی برای سیستم غیرخطی توصیف‌شده با مدل‌های خطی چندوجهی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1629-1638

رضا رجبی؛ سعید شمقدری؛ سید کمال الدین یادآور نیکروش