نویسنده = ������������ ����������������
اینورتر چندسطحی پُل H با ساختار منبع امپدانس

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 219-230

مازیار فخرایی؛ امیرحسین رجایی


تخمین جریان و کنترل جریان بدون حس‌گر مبدل Cuk با استفاده از فیلتر کالمن توسعه‌یافته

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 405-416

کریم هادی؛ امیرحسین رجایی؛ اکبر رهیده