نویسنده = �������� �������� ������ ��������
Optimal Robust Control Based on State-Dependent Differential Riccati Equation with Application on Ducted Fan Aircraft

دوره 51، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 303-313

محمد عباسی؛ سید سجاد موسی پور؛ سید سعید اله مرتضوی