نویسنده = ���������� ���������� ����������������
ردگیری غیرخطی بهینه و مقید مسیر مبتنی بر تابع لیاپانوفی کنترل

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 93-102

رضا زردشتی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ امیرعلی نیکخواه