نویسنده = پریز، ناصر
کنترل زیربهینه سیستم‌های سوئیچ‌شونده خطی نامعین

دوره 50، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1909-1918

مریم بلوچ زاده؛ علی کریم پور؛ ناصر پریز


بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 87-96

سپهر سلطانی؛ رضا قاضی؛ ناصر پریز


کنترل بهینه سیستم‌های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-21

محمدرضا رمضانی آل؛ علی وحیدیان؛ ناصر پریز