نویسنده = ������������ ����������������
ارزیابی و انتخاب سناریوی مناسب پوشش هوایی مرز به کمک صفحه مجازی مکانی-زمانی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 517-525

محمدعلی خصالی؛ سیدمحمدمهدی دهقان؛ امیرحسین توکلی