نویسنده = �������������� ��������
ارائه یک روش مؤثر بازشناسی شیء مبتنی بر هرس کردن احتمالی مشخصه‌های دیداری تصویر در مدل HMAX

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 51-62

محمداسماعیل اکبرپور؛ ناصر مهرشاد؛ سیّد محمّد رضوی


طبقه‌بندی شورایی تطبیقی برای تصدیق گوینده مستقل از متن

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 345-354

محمد هاشمی‌نژاد؛ حسن فرسی؛ ناصر مهرشاد