نویسنده = ������������ ����������
شناسایی کور کدهای ضربی BCH

دوره 47، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-54

مهدی تیموری؛ حمیدرضا کاکایی مطلق؛ مرتضی حدادی