نویسنده = ����������������������������� ����������
بهبود سیستم جداسازی منبع مبتنی بر آنالیز ترکیب شنیداری در زبان فارسی

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 273-283

مسعود گراوانچی زاده؛ پریا دادور؛ بابک بهادرنیا