نویسنده = ������������������ ����������
دسته‌بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم‌های قدرت با استفاده از تئوری امواج سیار و سیستم فازی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 223-233

سعید هاشمی نژاد؛ سید قدرت اله سیف السادات؛ مرتضی رزاز؛ محمود جورابیان