نویسنده = اسدالله راعی، ابوالقاسم
شناسایی حالت چهره با استفاده از نرمالیزاسیون هندسی و تبدیل موجک مختلط Dual-Tree

دوره 45، شماره 3، آذر 1394، صفحه 79-87

حمید صادقی؛ فضائل آیت‌اللّهی؛ ابوالقاسم اسدالله راعی


تخمین مقاوم جهت نگاه نسبت به چرخش سر با استفاده از یک دوربین معمولی

دوره 41، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 44-56

محمد رضا محمدی؛ ابوالقاسم اسدالله راعی