نویسنده = �������������� ��������
A Multi-class Magnitude Classifying Sparse Source Model for Compressible Sources

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 169-182

مسعود آرامیده؛ احسان نامجو؛ مهدی نوشیار


یک روش آماری جهت کوچک کردن تصویر با حفظ محتوا

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 343-353

مهدی نوشیار؛ احمد آبستان