نویسنده = ����������������������� �������������������������
الگوریتمی ترکیبی بر پایه روش‌های هوش محاسباتی جهت مدیریت مصرف برق خانگی با حضور خودروی برقی

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 617-629

مرتضی رجبی‌مندی؛ محمدابراهیم حاجی‌آبادی؛ مجید بقائی‌نژاد


تجزیه ساختاری تولید جهت ارزیابی تحلیلی تلفات شبکه با در نظر گرفتن تراکم شبکه انتقال

دوره 48، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 825-836

علی غزنوی سرحوزکی؛ محمد‌ابراهیم حاجی‌آبادی؛ منصور خلیلیان