نویسنده = ���������� �������� �������� ����������
تخمین بهینه کانال انتقال قدرت براساس تئوری یادگیری بیزین در حضور نویز ضربه‌ای

دوره 48، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1451-1460

محمد اسدپور؛ بهزاد مظفری تازه کند؛ میرهادی سیدعربی