نویسنده = ������������ ����������
ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی

دوره 39، شماره 2، آذر 1388، صفحه 37-48

مهدی سعادتمند طرزجان؛ مهدی ملبوبی؛ مرتضی خادمی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی