نویسنده = ���������� ����������������
آشکارسازی فشار هیجانی به‌کمک ویژگی‌های غیرخطی و طیف مرتبه بالای سیگنال مغزی

دوره 39، شماره 2، آذر 1388، صفحه 14-25

سیدعابد حسینی؛ محمدعلی خلیل‌زاده؛ سیدمهرام همام؛ مهدی آذرنوش