نویسنده = ������������ ���������� ��������
شبکه عصبی عمیق برای پیش‌بینی تعامل انسان در ویدئو با استفاده از روابط فازی و شار نوری

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1035-1046

مه لقا افراسیابی؛ حسن ختن لو؛ محرم منصوری زاده


بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از همجوشی نتایج چندسطحی

دوره 49، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1345-1357

اکبر مقیمیان؛ محرم منصوری زاده؛ میرحسین دزفولیان