نویسنده = ���������������� ���������� ��������
حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین

دوره 46، شماره 3، آذر 1395، صفحه 139-146

مجتبی حاجی آبادی؛ عباس ابراهیمی مقدم؛ حسین خوش بین