نویسنده = ������������ �������������� ������ ������
افزایش توان تفکیک ساختار MASH مرتبه دو مبتنی بر GRO و مدولاسیون عرض پالس در ورودی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 211-221

روح اله نوروزی دهناشی؛ ابراهیم فرشیدی