نویسنده = �������������� ���������� ��������������
کنترل جرثقیل هوایی دو درجه ‌آزادی توسط کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی

دوره 45، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 203-209

دنیا نوجوان زاده؛ محمدعلی بادامچی زاده