نویسنده = M. R. Aghaebrahimi
تعداد مقالات: 3
3. برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروها

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-76

مهدی تورانی؛ محمدرضا آقاابراهیمی؛ حمیدرضا نجفی