نویسنده = ������������ ���������� ����������
طراحی حفاظت نیروگاه‌های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله‌های صاعقه‌گیر

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 89-100

رضا شریعتی‌نسب؛ بهزاد کرمانی کوشه؛ حمیدرضا نجفی


مدل‌سازی و تحلیل حالت گذرای ناشی از برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه در سیستم‌های فتوولتائیک

دوره 47، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 583-594

رضا شریعتی‌نسب؛ بهزاد کرمانی؛ حمیدرضا نجفی