نویسنده = ������ �������������� ��������������
بهبود کارایی تبدیل موجک گسسته دوبعدی با استفاده از تکنیک موازی‌سازی در سطح داده

دوره 49، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1547-1558

عبدالبصیر تیباش؛ اسدالله شاه بهرامی


تخمین خودکار سن از روی تصویر چهره با تلفیق ویژگی‌های آماری و بافت

دوره 47، شماره 3، آذر 1396، صفحه 829-842

نصیبه اسدی‌پرور ماسوله؛ اسدالله شاه‌بهرامی