نویسنده = ������������ �������� ��������
زمان‌بندی تعمیرات واحدهای تولید انرژی در سیستم‌های چندحاملی انرژی

دوره 48، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1083-1094

سید نقی حسینی؛ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی؛ تقی بارفروشی؛ محمد امین لطیفی


زمان‌بندی توأم تعمیرات واحدهای تولیدی و منابع ذخیره‌ساز انرژی

دوره 46، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 285-297

عباس مارینی؛ محمدامین لطیفی؛ محمدصادق قاضی زاده؛ احمد سالم نیا


بهبود دینامیک سرمایه‌گذاری تولید با تشویق به سرمایه‌گذاری در منابع تولید پراکنده

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 159-174

هاجر عبدالهی‌نیا؛ محمدامین لطیفی؛ محمدرضا شیبانی