نویسنده = ������������������������� ����������
استفاده از خوشه‌بندی و مدل مارکوف جهت پیش‌بینی درخواست آتی کاربر در وب

دوره 45، شماره 3، آذر 1394، صفحه 89-96

سیامک عبداله‌زاده؛ محمدعلی بالافر؛ لیلی محمدخانلی