نویسنده = ������������ ���������������� ��������
بهبود ارزیابی کیفیت و ترکیب داده‌های پیوندی با رویکرد مدیریت تعارضات داده‌ای

دوره 50، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 113-125

محمد خودی زاده نهاری؛ ناصر قدیری مدرس؛ احمد براآنی دستجردی؛ جورگ آر سک