نویسنده = ������������������ ��������������
یک روش جدید برای کنترل ماشین القایی تغذیه دوگانه بدون نیاز به سنسور به روش SVM-DTC

دوره 45، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 99-107

طاهر عابدین‌زاده؛ مهدی احسان؛ محمدرضا جاهدمطلق