نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
ارتباط‎ مغز-رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال‌های MEG

دوره 45، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 65-74

سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی