نویسنده = A. M. Zareh-Bidoki
تعداد مقالات: 3
1. عقیده‌کاوی در زبان فارسی مبتنی بر یادگیری انتقالی

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1215-1224

سعید دهقانی اشکذری؛ ولی درهمی؛ علی محمد زارع بیدکی؛ محمداحسان بصیری


2. گسترش پرس‌وجو با سرپرستی ضعیف با استفاده از شبکه سیامی عمیق حافظه کوتاه-مدت طولانی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 813-824

فاطمه کاوه یزدی؛ علی محمد زارع بیدکی


3. تعیین مشابهت معنایی به روش بدون‌سرپرست با استفاده از قدم‌زنی تصادفی بر گراف جایگزینی زبانی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 237-249

فاطمه کاوه‌یزدی؛ علی‌محمد زارع‌بیدکی؛ محمدرضا پژوهان