نویسنده = زارع بیدکی، علی محمد
عقیده‌کاوی در زبان فارسی مبتنی بر یادگیری انتقالی

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1215-1224

سعید دهقانی اشکذری؛ ولی درهمی؛ علی محمد زارع بیدکی؛ محمداحسان بصیری


گسترش پرس‌وجو با سرپرستی ضعیف با استفاده از شبکه سیامی عمیق حافظه کوتاه-مدت طولانی

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 813-824

فاطمه کاوه یزدی؛ علی محمد زارع بیدکی


تعیین مشابهت معنایی به روش بدون‌سرپرست با استفاده از قدم‌زنی تصادفی بر گراف جایگزینی زبانی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 237-249

فاطمه کاوه‌یزدی؛ علی‌محمد زارع‌بیدکی؛ محمدرضا پژوهان